Podmínky užívání

Poslední změna: 17.4.2019

Všechny povinnosti provozovatele stránky Shadowhunters RPG, dále jen provozovatele, a uživatele jsou zahrnuty v těchto pravidlech. Pokud uživatel – hráč – nesouhlasí s těmito podmínkami použití a RPG pravidly, nesmí se v žádném případě registrovat a pokračovat ve využívání služeb této roleplay hry (dále označované jako služby). Služby poskytované v rámci této hry, včetně například zobrazování stránek profilů uživatelů, zobrazování obsahů jako např. textů, fotografií, grafiky nebo videí, které jsou vytvářeny uživateli, se provádějí výlučně na základě těchto Podmínek použití. Využívání služeb je na vlastní riziko uživatele a uživatel bere na vědomí, že může být vystaven různým obsahem, který může být pro některé uživatele nevhodné, neslušné či urážející.

Doporučený věk uživatele, který chce využívat služby je 15 let. Minimální věk pro možnost pokračovat v registraci bez souhlasu zákonného zástupce je 13 let.

Není v možnostech provozovatele kontrolovat autorská práva obsahu, který zveřejňuje a nahrává uživatel, stejně jako kontrolu všech příspěvků uživatelů. V případě zjištění porušování podmínek užívání, můžete takové jednání oznámit na emailovou adresu info@rpg-shadowhunters.cz

 1. Registrace umožňuje přístup ke službám a každý uživatel je povinen se nejprve zaregistrovat.
 2. Registrací získává uživatel účet.
 3. Uživatel se zavazuje chránit své přihlašovací údaje, hesla a přístupové údaje ke svému účtu a informovat provozovatele, pokud má podezření, že k těmto údajům má přístup neautorizovaná třetí strana.
 4. Pokud třetí strana získala přístup k účtu uživatele a využívá účet bez autorizace, a to ze zavinění uživatele, případ bude posuzován, jakoby takto konal samotný uživatel.
 5. Každý uživatel má právo jen na dvě registrace postav. Pokud se registruje další uživatel ze stejné IP adresy, uživatel je povinen tuto skutečnost oznámit administrátorovi.
 6. Při registraci si uživatel volí jméno své postavy, dále jen “jméno”.
 7. Zrušení účtu ze strany uživatele lze písemnou žádostí na adresu info@shadowhunters.online
 8. Provozovatel má právo registraci zrušit nebo zamezit přístup uživateli, který porušuje tyto podmínky použití nebo obecné závazné právní předpisy České republiky.
 9. Po zrušení registrace uživatele má provozovatel právo archivovat uživatelovy informace, příspěvky a obsah, který uživatel zveřejnil, po neomezeně dlouhou dobu.
 10. Uživatel si nemůže nárokovat jakékoliv jméno.
 11. Zvolené jméno nesmí porušovat práva třetích stran (zejména autorská práva, osobní práva, práva ochranných známek, společností apod.) A nesmí porušovat dobré mravní zásady
 1. Uživatel se zavazuje dodržovat tyto podmínky užití a řídit se pokyny provozovatele.
 2. Uživatel je plně odpovědný za své jednání a obsah, který zveřejňuje při využívání služeb.
 3. Uživatel je vlastníkem nebo držitelem autorských nebo jiných licenčních práv k obsahu, který na server nahrál.
 4. Uživatel se zdrží jednání, které ohrožuje nebo narušuje komunitu, provoz a funkčnost služeb.

Uživateli se zvlášť zakazuje:

 1. Uživatel se nesmí snažit bránit v používání služeb ostatním uživatelům, případně svým jednáním přetěžovat server. 
 2. Uživatel nesmí obtěžovat ostatní uživatele.
 3. Uživatel nemá za svůj obsah – zveřejněný při využívání služeb – nárok na žádnou autorskou odměnu. Provozovatel má právo zpracovat příspěvky a obsah uživatele podle vlastního uvážení.
 4. Uživatel přebírá zodpovědnost za své příspěvky sám a dobrovolně a souhlasí s tím, že nebude používat služby pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 5. Uživatel se nebude pokoušet přihlásit se do služby jako jiný uživatel a ani jinak poškozovat další uživatele nebo jiné osoby.
 6. Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno. Uživatel nesmí propagovat služby jiných osob, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k provozovateli.

V případě porušení těchto Podmínek užívání, uživatel bere na vědomí případnou trestněprávní, administrativně-právní, resp. občansko-právní odpovědnost za obsah, který při využívání služeb zveřejnil, případně nahrál na server.

Je zakázáno:

 • používat, umisťovat nebo zveřejňovat urážlivý nebo pomlouvačný obsah nebo umisťovat odkazy na podobný obsah na webových stránkách třetích stran
 • používat, umisťovat nebo zveřejňovat obsah, který má politický, nemorální, pornografický, morálně zavrženíhodný, urážlivý, násilný, sexistický, extremistický charakter, nebo který porušuje zákony, zejména zákony na ochranu dětí a mládeže, umisťovat, zveřejňovat nebo uvádět odkazy na takové materiály na webové stránky třetích stran.
 • porušovat platné zákony, navádět k porušování zákonů nebo odkazovat na takové příspěvky, či
  nepřijatelně obtěžovat jiné uživatele (např. spam),
 • zveřejňovat, kopírovat, veřejně zpřístupňovat nebo rozšiřovat zákonem chráněné obsahy (např. zákon o ochraně autorských práv, ochranných známek, patentů) bez předchozí autorizace, nebo propagovat, nabízet a prodávat produkty nebo služby,
 1. Uživatel získává po registraci pro svůj účet maximálně 2 postavy.
 2. Každá postava má svůj vlastní profil, který je dostupný ostatním uživatelům.
  Za obsah profilu odpovídá uživatel.
 3. Každá postava má právo na nahrání libovolného počtu obrázků pro vzhled postavy, takzvané avatary. Uživatel přebírá plnou odpovědnost za tento obsah.
 4. Uživatel se zavazuje, že bude nahrávat pouze fotografie, ke kterým má autorská práva respektive souhlas autora (licenci k užití díla).
 5. Uživatel nesmí v profilech svých postav přidávat a zobrazovat fotografie, videa, hudbu ani text a jiný obsah, který je v rozporu s dobrými mravy, který porušuje autorská práva a který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 6. Uživatel souhlasí, že přebírá veškerou odpovědnost za obsah profilu svých postav.
 7. Provozovatel má právo kdykoliv smazat jakýkoliv obsah profilu, který uživatel přidal.
 8. Uživatel nesmí žádným způsobem prostřednictvím svých postav porušovat autorská práva a obecně právní předpisy České republiky.
 1. Provozovatel neodpovídá za obsah, který na stránce zveřejnil, případně umístil na server uživatel.
 2. Provozovatel nemá vůči uživatelům nebo třetím osobám; v souvislosti se službami poskytovanými na stránce kromě povinností uvedených v těchto podmínkách použití – žádné další povinnosti.
 3. Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků uživatelů, diskuse a jejich obsah ani za jakoukoli činnost uživatele a za způsob, jakým se služby využívají.
 4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.
 5. Poskytovatel rovněž neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví a jiných práv uživatele.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv obsah zveřejněný uživatelem, pokud zjistí, že takový obsah porušuje zákony České Republiky, a to bez předchozího upozornění.
 7. Provozovatel nezaručuje nepřetržitou funkčnost a bezchybnost služby.
 8. Provozovatel neodpovídá za potenciální škody, které mohou vzniknout uživateli při využívání služeb.
 9. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit službu i bez předchozího upozornění.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit případně pozastavit registraci uživatele na dobu neurčitou, a to i bez uvedení důvodu.
 11. Provozovatel nemůže být v žádném případě sankciovaný za činy uživatele. Pokud vzniknou sankce provozovatele za porušení povinností uživatele uvedených v těchto pravidlech a obecně závazných právních předpisech České republiky, uživatel souhlasí, že je povinen nahradit takto vzniklou škodu provozovateli v plném rozsahu.
 12. Provozovatel má právo měnit podobu a funkcionalitu služeb i bez informování uživatele předem.
 13. Provozovatel má právo uchovávat soukromé informace uživatele na dobu neurčitou. Soukromými údaji uživatele se pro tento případ pravidel považují všechny údaje, které nejsou veřejně přístupné ostatním uživatelům. IP adresa a časy přístupů (loginy) se nepovažují za soukromý údaj uživatele.
 14. Provozovatel se zavazuje neposkytovat soukromé údaje a IP adresu uživatele třetí straně, ledaže by tak stanovil obecně závazný právní předpis a / nebo na základě oprávněné žádosti orgánu veřejné správy.

Uživatel je při využívání služeb povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy České republiky.

V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživatelích (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.

 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn tyto pravidla kdykoliv měnit.
  V případě, že dojde ke změně pravidel, uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel.
 2. Provozovatel není povinen o změně pravidel informovat uživatele, pokud se nejedná o zásadní změnu pravidel. Ty jsou k dispozici uživatelům na internetové stránce provozovatele.
 3. Pokud uživatel nevyjádří nesouhlas v rámci lhůty pro vyjádření nesouhlasu, nebo bude pokračovat v používání služeb i přes upozornění o provedených změnách, změněné nebo dodatečné podmínky použití budou považovány za závazné.
 4. Pokud uživatel ve stanoveném čase vyjádří svůj nesouhlas, provozovatel má právo smazat jeho účet.

Zásady ochrany
osobních údajů

Poslední změna: 17.4.2019

Naše webová adresa je: https://www.shadowhunters.online

Shadowhunters RPG je textová RPG, což znamená, že veškerý děj a hraní za postavu se provádí prostřednictvím psaní. Hra nedisponuje grafickým rozhraním, hry se odehrávají stylem psaní příběhu společně s ostatními spoluhráči.

 • Komentáře
  Když uživatelé přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa uživatele a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.
 • Gravatar
  Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.
 • Média
  Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.
 • Kontaktní formuláře
 • Cookies
  Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.
  Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.
  Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.
  Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.
 • Vložený obsah z dalších webů
  Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.
  Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.
 1. Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
 2. Všechny získané osobní údaje se nikdy nestanou předmětem prodeje.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na zveřejnění údajů v následujících případech:
  – Pokud to požadují právní úkony.
  – Při vyžádání údajů orgány činnými v trestním řízení.
  – Pokud se porušily práva jiných osob, nebo k ochraně práv jiných osob, jejich majetku a bezpečnosti
 4. Provozovatel chrání osobní údaje uživatelů před neoprávněným přístupem k těmto informacím, ale dokonalá ochrana neexistuje. V takových případech provozovatel za zneužít informací neodpovídá.
 5. Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.
 6. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu.
 7. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

2016 - 2024 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu

Leave the field below empty!